Αντώνιος Γ. Αγγουλές MD, PhD

Χειρουργός Ορθοπαιδικός, Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθήνας

Διεθνείς Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 

DIONYSSIOTIS Y, SKARANTAVOS G,  KANTAIDOU I, PAPADATOU M, PAPAGELOPOULOS P,  ANGOULES AG, PAPATHANASIOU Y,  LYRITIS GP. Evaluation of physical performance in musculoskeletal and rheumatic diseases with jumping mechanography. JFSF, December 2019, Vol. 4, No. 4, 116-121 doi: 10.22540/JFSF-04-116.
http://www.jfsf.eu/Article.php?AID=v04i04_116

 


ANGOULES  AG., CHRISTAKOU A,  TSIBIDAKIS H ,  ANGOULES GA, KAPETANAKIS S. Horse–related spine and spinal cord injuries. Clin Sci Res Rep, 2019 doi: 10.15761/CSRR.1000122.
https://www.oatext.com/horse-related-spine-and-spinal-cord-injuries.php

 


KAPETANAKIS S, CHANIOTAKIS C, ANGOULES AG.  Full Endoscopic Discectomy Using Transforaminal Endoscopic Spine System Technique: A Mini Review of Complications. The Open Orthopaedics Journal 13:76-83. DOI:10.2174/1874325001913010076.
https://openorthopaedicsjournal.com/VOLUME/13/PAGE/76/FULLTEXT/

 


ANGOULES AG, ANGOULES NA, GEORGOUDIS M, KAPETANAKIS S. Update on diagnosis and management of cuboid fractures. World J Orthop. 2019 Feb 18;10(2):71-80. doi: 10.5312/wjo.v10.i2.71.[PubMed - indexed for MEDLINE].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30788224

 


ANGOULES AG, DIONYSSIOTIS Y, ANGOULES AG, BALAKATOUNIS KC, PANOU A,  PAPATHANASIOU J.. An Epidemiologic Study of Non-specific Low Back Pain in Non-professional Female Greek Classic Ballet Dancer. Folia Medica 2018 60:2,. In Press. [PubMed - indexed for MEDLINE].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30355814

 


TSIBIDAKIS H, PANOU A, ANGOULES AG,  SAKELLARIOU VI, PORTINARO NM, KRUMOV J, KANELLOPOULOS AD. The role of TSF-Taylor Spatial Frame-for the treatment of Blount disease. Folia Medica 2018 60:2,. In Press. [PubMed - indexed for MEDLINE].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30355811

 


DIONYSSIOTIS Y, KAPSOKOULOU A, SAMLIDI E, ANGOULES AG, PAPATHANASIOU J, CHRONOPOULOS E, KOSTOGLOU-ATHANASSIOU I, TROVAS G. Sarcopenia: From definition to treatment. Hormones (Athens). 2017 Oct;16(4):429-439. doi: 10.14310/horm.2002.1764. [PubMed - indexed for MEDLINE].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29518764

 


KAPETANAKIS S, GKASDARIS G,  ANGOULES AG, GIVISSIS P. Transforaminal Percutaneous Endoscopic Discectomy using Transforaminal Endoscopic Spine System technique: Pitfalls that a beginner should avoid., World J Orthop. 2017 Dec 18;8(12):874-880. doi: 10.5312/wjo.v8.i12.874. eCollection 2017 Dec 18. PMID: 29312845. [PubMed - indexed for MEDLINE].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29312845

 


BALAKATOUNISK, ANGOULES AG, ANGOULES NA,,PANAGIOTOPOULOU K. Synthesis of evidence for the treatment of intersection syndrome. World J Orthop. 2017 Aug 18;8(8):619-623. doi: 10.5312/wjo.v8.i8.619. eCollection 2017 Aug 18. [PubMed - indexed for MEDLINE].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28875127

 


ANGOULES GA, ANGOULES NA, ANGOULES AG. A Review of Incidence and Injury Patterns of Equestrian-Related Accidents in Children and Adolescents. British Journal of Medicine and Medical Research 2017, 21(5): 1-7,; Article no.BJMMR.33193 (Indexed in Crossref, Google Scholar, Index Copernicus).
http://www.sciencedomain.org/abstract/19033

 


ANGOULES AG. (Editorial) Triplane Fracture: An Intricate Pediatric Injury. Emergency Med 6:e142. doi:10.4172/2165-7548.1000e142. ( Indexed in Crossref, Google Scholar, J-Gate).
https://pdfs.semanticscholar.org/8d7c/3611e78c5ce5f0cc3e862d1dfeae4b439a4e.pdf

 


ANGOULES AG, BOUTSIKARI E, KOUKOULAS D, S BALAKATOUNIS K. Suprascapular Neuropathy: An Overview. J Nov Phys 5:e143. doi:10.4172/2165-7025.1000e143. (Indexed in Crossref, Google Scholar, J-Gate Index Copernicus).
https://www.omicsonline.org/open-access/suprascapular-neuropathy-an-overview-2165-7025-1000e143.php?aid=65059

 


ANGOULES AG. (Editorial) Osteitis pubis in elite athletes: Diagnostic and therapeutic approach.World J Orthop. 2015 Oct 18; 6(9): 672–679. [PubMed - indexed for MEDLINE].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26495244

 


ANGOULES A,  KOUKOULAS D, BALAKATOUNIS K, KAPARI I, MATSOUKI E. A Review of Efficacy of Hippotherapy for the Treatment of Musculoskeletal Disorders. British Journal of Medicine and Medical Research 04/2015; 8(4). doi: 10.9734/BJMMR/2015/17023. (Indexed in Crossref, Google Scholar).
http://www.journaljammr.com/index.php/JAMMR/article/view/14151

 


ANGOULES AG. (Editorial) Medial Tibial Stress Syndrome in Athletes: Diagnostic and Therapeutic Approach. Nov Physiother 2015, 5: e138. doi: 10.4172/2165-7025.1000e138( Indexed in Crossref, Google Scholar, J-Gate, Index Copernicus).
https://www.omicsonline.org/open-access/medial-tibial-stress-syndrome-in-athletes-diagnostic-and-therapeutic-approach-.php?aid=41682

 


ANGOULES AG. (Editorial) Conservative Treatment of Chronic Venous Insufficiency.  Nov Physiother 2015, 5: e135. DOI 10.4172/2165-7025.1000e135 (Indexed in Crossref, Google Scholar, J-Gate Index Copernicus).
https://www.omicsonline.org/open-access/conservative-treatment-of-chronic-venous-insufficiency-2165-7025-e135.php?aid=36400

 


SEKOURIS N, ANGOULES A, KOUKOULAS D, BOUTSIKARI E. Hip Pain in Children, a Diagnostic Challenge: Transient Synovitis or Septic Arthritis in Early Stage? Emergency Med 2014, 4:4 (Indexed in Crossref, Google Scholar, J-Gate).
https://www.longdom.org/open-access/hip-pain-in-children-a-diagnostic-challenge-transient-synovitis-or-septic-arthritis-in-early-stage-2165-7548.1000195.pdf

 


PILICHOU A, SEKOURIS N, NIKOLAOU VS, DEMETRIOU Ε, ANGOULES A, TSIVGOULIS S, VLACHOS E. Missed Avulsion Fracture of the Ischial Tuberosity in an Adolescent Competitive Athlete: Case Report and Literature Review. J Trauma Treat 2014, S2. (Indexed in Index Copernicus, Crossref, Google Scholar, J-Gate).
https://www.omicsonline.org/open-access/missed-avulsion-fracture-of-the-ischial-tuberosity-in-an-adolescent-competitive-athlete-case-report-and-literature-review-2167-1222.1000S2-002.php?aid=27179

 


ΑNGOULES AG. (Editorial) Cold in the Treatment of Low Back Pain. J Nov Physiother 2014, 4:e132. doi: 10.4172/2165-7025.1000e132. (Indexed in Crossref, Google Scholar, J-Gate Index Copernicus).
https://www.omicsonline.org/open-access/cold-in-the-treatment-of-low-back-pain-2165-7025-e132.php?aid=24295

 


LATANIOTI E, ANGOULES A, BOUTSIKARI E. Proprioception In Above The Knee Amputees With Artificial Limbs . ScientificWorld Journal. 2013 Nov 13;2013:417982. doi: 10.1155/2013/417982.PMID:24324373 [PubMed - indexed for MEDLINE].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24324373

 


ANGOULES AG. (Editorial) Anterior Cruciate Ligament Mechanoreceptors Regeneration Following Reconstruction Using Autografts. J Sports Med Doping Stud 2013, 3: e136. doi: 10.4172/2161-0673.100e136. (Indexed in Crossref, Google Scholar).
https://www.semanticscholar.org/paper/Anterior-Cruciate-Ligament-Mechanoreceptors-Using-Angoules/ac3d9de7f6f9042a4ebae9f8d944fb5b1d456f5e

 


ANGOULES AG, K. BALAKATOUNIS, BOUTSIKARI EC, D. MASTROKALOS, PAPAGELOPOULOS PJ. Anterior-Posterior Instability of the Knee Following ACL Reconstruction with Bone-Patellar Tendon-Bone Ligament in Comparison with Four-Strand Hamstrings Autograft. Rehabil Res Pract. 2013;2013:572083. doi: 10.1155/2013/572083. Epub 2013 Jul 10. PMID:23956862 [PubMed - indexed for MEDLINE].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23956862

 


ANGOULES AG, BOUTSIKARI EC, LATANIOTI EP. Congenital Muscular Torticollis: An Overview. J Gen Pract 2013, 1:105. doi: 10.4172/jgpr.1000105. ( Indexed in Crossref, Google Scholar).
https://www.omicsonline.org/open-access/congenital-muscular-torticollis-an-overview-jgpr.1000105.php?aid=13931

 


ANGOULES AG, BOUTSIKARI EC. Posterior Tibialis Tendonitis in Dancers. Clin Res Foot Ankle 2013, 1: 103. doi: 10.4172/cr. fa.1000103. ( Indexed in Crossref, Google Scholar, J-Gate).
https://www.omicsonline.org/open-access/posterior-tibialis-tendonitis-in-dancers-2329-910X.1000103.php?aid=12913


ANGOULES AG, Boutsikari EC. Traumatic Hyoid Bone Fractures: Rare but Potentially Life Threatening Injuries. Emergency Medicine 2013, 3: e128. doi: 10.4172/2165-7548.1000e128. ( ndexed in Crossref, Google Scholar, J-Gate).
https://www.longdom.org/open-access/traumatic-hyoid-bone-fractures-rare-but-potentially-life-threatening-injuries-2165-7548.1000e128.pdf

 


ANGOULES AG. (Editorial) Osteoporotic Fractures Following Spinal Cord Injury: A Serious Health Problem. J Trauma Treat 2012, 1:e110. doi: 10.4172/2167-1222.1000e110. ( Indexed in Index Copernicus, Crossref, Google Scholar, J-Gate).
https://www.omicsonline.org/open-access/osteoporotic-fractures-following-spinal-cord-injury-a-serious-health-problem-2167-1222.1000e110.php?aid=9958

 


ANGOULES AG. (Editorial) Agricultural Injuries: A Global Rural Health Problem. J Trauma Treat 2012, 1: e106. doi: 10.4172/2167-1222.1000e106. (Indexed in Index Copernicus, Crossref, Google Scholar, J-Gate).
https://www.omicsonline.org/open-access/agricultural-injuries-a-global-rural-health-problem-2167-1222.1000e106.php?aid=6834

 


ANGOULES AG. (Editorial) The contribution of the Anterior Cruciate Ligament to the Knee Proprioception. J Nov Phys 2012 2:e112. doi:10.4172/2165- 7025.1000e112 ( Indexed in Crossref, Google Scholar, J-Gate Index Copernicus).
https://www.omicsonline.org/open-access/the-contribution-of-the-anterior-cruciate-ligament-to-the-knee-proprioception-2165-7025.1000e112.php?aid=5039

 


ANGOULES AG. (Editorial) Baker’s cyst rupture may mimics deep vein thrombosis. Emergency Medicine 2012 2:E108. DOI:10.4172/egm.1000e108. (Indexed in Crossref, Google Scholar, J-Gate).
https://www.longdom.org/open-access/bakers-cyst-rupture-may-mimics-deep-vein-thrombosis-2165-7548.1000e108.pdf

 


BALAKATOUNIS KC, PANAGIOTOPOULOU KA, MITSIOKAPA EA, MAVROGENIS AF, ANGOULES AG, PAPATHANASIOU J, PAPAGELOPOULOS PJ. Evidence-based evaluation and current practice of non-operative treatment strategies for lumbar stenosis. Folia Med (Plovid).] 2011 JUL-SEP;53(3):5-14.PMID:22359977. [PubMed - indexed for MEDLINE].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22359977

 


DIMITRIOU R, MATALIOTAKIS GI, ANGOULES AG, KANAKARIS NK, GIANNOUDIS PV. Complications following autologous bone graft harvesting from the iliac crest and using the ria: a systematic review. Injury. 2011 SEP;42 SUPPL 2:S3-15. EPUB 2011 JUN 25. [PubMed - indexed for MEDLINE.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21704997

 


ANGOULES AG, MAVROGENIS AF, DIMITRIOU R, KARZIS K, DRAKOULAKIS, MICHOS J, PAPAGELOPOULOS PJ. Knee proprioception following ACL reconstruction; a prospective trial comparing hamstrings with bone-patellar tendon-bone autograft. Knee. 2011 MAR;18(2):76-82. EPUB 2010 FEB 9. [PubMed - indexed for MEDLINE]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20149662

 


ΤHANASAS C, KONTAKIS G, ANGOULES AG, LIMB D, GIANNOUDIS PV.Treatment of proximal humeral fractures with locking plates: a systematic review. J SHOULDER ELBOW SURG. 2009 NOV-DEC;18(6):837-44. EPUB 2009 SEP 12. PMID: 19748802 [PubMed - indexed for MEDLINE].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19748802

 


KANAKARIS NK, ANGOULES AG, NIKOLAOU VS, KONTAKIS G, GIANNOUDIS PV. Treatment and outcomes of pelvic malunions and nonunions: a systematic review. Clin Orthop Relat Res. 2009 JAN 30 [PubMed - indexed for MEDLINE].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19184260

 


ANGOULES A, TSAPAKIS EM, POLYZOIS I, GAMIE Z, RANKINE J, TSIRIDIS E. Cowden syndrome. Managing multiple skeletal metastases of different origin: a case report. Cases J. 2008 OCT 23;1(1):265. PMID: 18947411.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18947411

 


ANGOULES AG, BALAKATOUNIS KC, PANAGIOTOPOULOU KA, MAVROGENIS AF. MITSIOKAPA EA, PAPAGELOPOULOS PJ. Effectiveness of electromyographic biofeedback in the treatment of musculoskeletal pain. Orthopedics. 2008 Oct;31(10). pii: orthosupersite.com/view.asp?rID=32085.PMID: 19226020 [PubMed - indexed for MEDLINE].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19226020

 


BALAKATOUNIS KC, ANGOULES ΑG. Low-intensity electrical stimulation in wound healing: review of the efficacy of externally applied currents resembling the current of injury. E Plasty. 2008 May 16;8:E28[PubMed - indexed for MEDLINE].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18552975

 


ANGOULES AG, KANAKARIS NK, GIANNOUDIS PV. Blood transfusion and outcome of the polytrauma patient. Injury Extra, Volume 39, Issue 5, May 2008, Page 158 (Indexed in Sciencedirect).
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572346107006800

 


BALAKATOUNIS KC, ANGOULES AG,  PANAGIOTOPOULOU K. Conservative treatment of thoracic outlet syndrome (TOS): creating an evidence-based strategy through critical research appraisal. Current Orthopaedics, Volume 21, Issue 6, December 2007, Pages 471-476. (Indexed in Embase, Sciencedirect, Scopus).
http://www.wessexdeanery.nhs.uk/pdf/Thoracic%20Outlet%20Syndrome.pdf

 


ANGOULES AG, KONTAKIS G, DRAKOULAKIS M, VRENTZOS G, GRANICK MS., GIANNOUDIS P.V.. Necrotising fasciitis of upper and lower limb: a systematic review. Injury Volume 38, Issue 5, Supplement 1, December 2007, Pages S18-S25 (Indexed in Pubmed, Sciencedirect).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18048033

 


ANGOULES AG, LINDNER T, VRENTZOS G, PAPAKOSTIDIS C, GIANNOUDIS PV. Prevalence and current concepts of management of farmyard injuries. Injury, Volume 38, Issue 5, Supplement 1, December 2007, Pages S26-S3( Indexed in Pubmed, Sciencedirect).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18045599